Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lutego 2018

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. technicznych w wymiarze 1 etatu.

Rawicz, 06.02.2018

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Zakład Usług Komunalnych, 63-900 Rawicz, ul.  Winiary 4b
 2. Nazwa stanowiska : inspektor ds. technicznych
 3. Wymiar etatu: 1 (pełen)

I. Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie wyższe techniczne.
 4. Minimum 3 lata stażu pracy w tym 1 rok w jednostce samorządu terytorialnego.
 5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 6. Znajomość obsługi komputera programu: norma, AutoCAD
 7. Nieposzlakowana opinia,
 8. Prawo jazdy kat.B,
 9. Dyspozycyjność.
 10. Znajomość przepisów prawa budowlanego,
 11. Znajomość przepisów dotyczących gospodarki mieniem komunalnym,
 12. Znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
 13. Znajomość przepisów kodeksu cywilnego,
 14. Znajomość przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym o gospodarce komunalnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. 1. Kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 2. Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej,
 3. Wysoka kultura osobista,
 4. Umiejętność planowania pracy.
 5. Umiejętność obsługi programu Administrator -Unisoft .

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw wynikających ze stosowania przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo budowlane z 07 lipca 1994r.
 2. Przyjmowanie wniosków lokatorów budynków komunalnych oraz najemców lokali użytkowych dotyczących dokonania zmian, ulepszeń i remontów w wynajmowanym lokalu mieszkalnym i użytkowym.
 3. Przeprowadzanie wizji lokalnych dotyczących możliwości wprowadzenia wnioskowanych zmian i ulepszeń w lokalu oraz sporządzanie umów na te zmiany.
 4. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków na dokonanie adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkania oraz prowadzenie spraw z tym związanych do momentu zawarcia umowy zezwalającej na dokonanie adaptacji.
 5. Przyjmowanie wniosków dotyczących wydawania zgody na umieszczenie reklamy na budynku komunalnym.
 6. Przyjmowanie zgłoszeń lokatorów o zaistniałych awariach, zgłaszanie do wykonawcy i kontrola ich usunięcia.
 7. Prowadzenie książek obiektu budowlanego.
 8. Bieżąca obsługa interesantów z terenu miasta i gminy Rawicz.
 9. Przygotowywanie wykazów budynków i innych niezbędnych dokumentów do ubezpieczenia mienia komunalnego oraz zgłaszanie szkód i przeprowadzanie procedury związanej z wypłatą odszkodowań.
 10. Sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.
 11. Sporządzanie rocznych planów remontów.
 12. Uczestnictwo w komisyjnym odbiorze wykonanych prac remontowych w oparciu o przedstawiony kosztorys powykonawczy, sprawdzanie przedłożonych faktur pod względem finansowym w oparciu o obmiar robót i zawarte umowy.

 IV. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. Kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. List motywacyjny z numerem telefonu.
 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, (brak udokumentowania wykształcenia wyklucza udział w dalszej procedurze naboru.)
 4. Świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia.
 5. Oświadczenia kandydata:
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. na potrzeby postępowania o naborze.
 • O niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Praca w parterowym budynku ZUK i poza budynkiem na terenie Gminy Rawicz,
 2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy od marca 2018r.
 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych  w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest większy niż  6%.

 

VI. Oferty należy składać osobiście w godzinach pracy Zakładu lub listownie w terminie do  21 lutego  2018r. na adres:

Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu

Winiary 4b, 63-900 Rawicz

z dopiskiem „nabór na stanowisko: inspektor ds technicznych – nie otwierać”

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 546-26-43.

 Dyrektor

 (-) Antoni Radojewski

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dyrektor ZUK
Data utworzenia:2018-02-06
Data publikacji:2018-02-06
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:856

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-02-26 19:53:16Dodano: Wyniki naboruNabór na wolne stanowisko urzędnicze
2018-02-06 14:56:02Dodano: OgłoszenieNabór na wolne stanowisko urzędnicze